Omgang met patiëntgegevens – Gezondheidscentrum ATL – Leiden
Rijn en Schiekade 16 2311 AK Leiden Tel:071-5121641 071-5142899
Header afbeelding

Omgang met patiëntgegevens

ATL en uw persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, leggen medewerkers van het ATL bepaalde persoonsgegevens van u vast. Naast uw naam, adres en uw verzekeringsgegevens gaat het ook om medische informatie. Met dit soort gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Voor de bescherming van uw privacy is het ATL praktijk gebonden aan wetgeving. Deze geeft aan op welke wijze de huisartsenpraktijk met uw persoonlijke gegevens dient om te gaan.

Medisch Beroepsgeheim

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft elke arts of therapeut en zijn of haar medewerkers een beroepsgeheim. Artsen of therapeuten moeten informatie waarvan zij in hun werk kennis nemen vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat zij die informatie alleen mogen uitwisselen met andere artsen en zorgverleners bij wie u op dat moment in behandeling bent. In alle andere gevallen moet de arts u toestemming vragen om informatie uit uw medisch dossier door te geven.

Uitslag opvragen en beroepsgeheim

Het gebeurt zeer regelmatig dat de partner/echtgenoot of een van de ouders de uitslag opvraagt van een onderzoek. Dit omdat patiënt/patiënte zelf niet in de gelegenheid is om te bellen met de praktijk. Het is echter zo dat huisartsen en assistentes vanwege hun beroepsgeheim wettelijk gezien geen uitslagen mogen doorgeven aan partners/echtgenoten of ouders van kinderen ouder dan 12 jaar, zij dienen zelf voor de uitslag te bellen. Als de betreffende patiënt/patiënte zelf aan ons heeft bevestigd dat een specifiek ander persoon de gegevens mag opvragen dan geven we deze wel vrij.

Welke persoonsgegevens worden geregistreerd?

Bij persoonsgegevens gaat het niet alleen om uw contactgegevens, geboortedatum en uw medische informatie die elektronisch worden geregistreerd, maar bijvoorbeeld ook om de telefoongesprekken tussen u en de assistente of de huisarts.

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd om:

 • Na te gaan wat uw hulpvraag is en hoe en door wie u het best kunt worden geholpen.
 • Deze in noodgevallen snel door te kunnen geven aan de ambulancedienst.
 • Een rekening te kunnen sturen naar uw zorgverzekeraar voor de contacten die u heeft gehad met de praktijk.

Algemene Verordening Gegevensbeheer (AGV)

Daarnaast is de Algemene Verordening Gegevensbeheer van kracht. Deze verondening legt instellingen bepaalde verplichtingen op en geeft u als betrokkene een aantal rechten. Zo mogen instellingen alleen gegevens verzamelen voor het doel waarvoor u ze verstrekt. De gegevens die u verstrekt, mag u te allen tijde inzien tenzij inzage in strijd is met het privacybelang van een ander. U kunt de gegevens ook corrigeren, afschermen of laten vernietigen.

Toestemming en bezwaar

In de volgende gevallen hoeft uw zorgverlener u niet om toestemming voor uitwisseling van gegevens te vragen:

 • Uw zorgverlener wil graag advies over uw medische situatie van een andere zorgverlener. Uw huisarts wil u bijvoorbeeld een recept voorschrijven, maar heeft daarvoor advies van de apotheek nodig. In dit geval hoeft de zorgverlener u hiervoor geen toestemming te vragen. Het is onderdeel van de behandeling, volgens de Wgbo. Indien u niet wilt dat uw zorgverlener  uw gegevens met andere zorgverleners deelt, mag u hier bezwaar tegen maken. Dit wordt in uw dossier genoteerd.
 • Daarnaast kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn vanuit een wettelijke verplichting (zoals de meldplicht voor besmettelijke ziekten) of voor bijvoorbeeld het bestrijden van ernstig gevaar voor uw gezondheid. In dit geval hoeft de zorgverlener u hiervoor geen toestemming te vragen. Het is onderdeel van de behandeling, volgens de Wgbo.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden worden uw medische gegevens geanonimiseerd gebruikt om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en te vergelijken met andere zorgaanbieders. De gegevens zijn niet terug te herleiden tot uw persoon. Indien u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.
 • Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

In een aantal andere gevallen hebt u als patiënt het recht hebt om geïnformeerd te worden over deze gegevensuitwisseling. U wordt gevraagd toestemming te geven of u kunt hiertegen bezwaar maken als u dat wilt.

 • U wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener, zoals een specialist in het ziekenhuis. Uw huisarts vraagt uw toestemming voor deze doorverwijzing en het delen van de noodzakelijke gegevens met deze specialist
 • U wordt gevraagd door uw zorgverlener of u toestemming geeft voor het toegankelijk maken van een deel van uw medisch dossier voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). In het geval dat u door omstandigheden moet worden geholpen door een andere zorgverlener dan uw eigen arts of apotheek, bijvoorbeeld bij de huisartsenpost, de spoedeisende hulp of bij een apotheek elders in het land, dan kan deze andere zorgverlener een deel van uw dossier inzien voor de juiste behandeling. Dit kan alleen wanneer u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. Uw huisarts of apotheker is verplicht toestemming of bezwaar te registreren in uw medisch dossier. Indien u geen toestemming hebt gegeven  zal uw dossier niet inzichtelijk worden via het LSP. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, www.VZVZ.nl/informatiepunt. U kunt ook telefonisch contact  opnemen met het Informatiepunt voor Zorginformatie, telefoonnummer:  070 – 317 34 56.

Of u nu toestemming geeft of bezwaar maakt tegen de uitwisseling van uw gegevens; in alle gevallen zal elke zorgverlener zijn uiterste best doen om u zo goed mogelijk te behandelen.

Inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van uw medische gegevens

Als patiënt hebt u het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit betekent het volgende:

 • u mag een verzoek indienen om uw dossier in te  zien of hier een afschrift van opvragen.
 • u mag verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in uw medisch dossier.

Het kan zijn dat er zwaarwegende redenen zijn voor de zorgverlener om dit te weigeren. Uw zorgverlener zal dit dan toelichten.

Bewaartermijnen

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Vraag

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw zorgverlener hierover graag met u in gesprek.